Operační program

Lidské zdroje a zaměstnanost

Výstřižek

Firma TEDOM a.s. úspěšně realizovala projekt

"Odborným vzděláváním ke zvýšení efektivity zaměstnanců TEDOM a.s."

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01442
Částka: 3 376 499,44 Kč
Doba realizace projektu: 1. květen 2013 až 30. duben 2015

Popis projektu

Náplní projektu bylo odborné vzdělávání zaměstnanců všech divizí společnosti TEDOM a.s. Vzděláváni byli zaměstnanci, u kterých jejich vedoucí na základě hodnotících pohovorů definovali oblast vzdělávání, v nichž potřebovali prohloubit znalosti.

Společnost TEDOM a.s. se zabývá efektivním a ekologickým využitím energetických palivových zdrojů. Dnešní doba neustálých změn způsobuje, že schopnosti a dovednosti, požadované při nástupu na pracovní místo, nemohou stačit na dlouhou dobu. Neustálý rozvoj je nezbytný jak pro firmu, tak pro její zaměstnance.

Vedení společnosti si v návaznosti na výše uvedené skutečnosti uvědomuje potřebu prohloubení znalostí zaměstnanců, zvláště v oboru s souvisejícím s energetikou, protože zde dochází k častým změnám legislativy a dalších předpisů. Tento projekt navazoval na již realizovaný vzdělávací projekt z roku 2010, přišel ale s výrazně vyšším počtem odborných školení zaměřených na konkrétní pracovní pozice. Naopak jazykové, počítačové a měkké dovednosti zde figurovaly pouze jako doplnění hlavních vzdělávacích aktivit.

Důraz byl v projektu kladen na provázání náplně odborného školení s konkrétním pracovním místem. Jednotlivé vzdělávací kurzy a školení posílily a rozvinuly odbornou kvalifikaci, která je vyžadována pro konkrétní pracovní pozici. Zaměstnanci, kteří absolvovali jednotlivé vzdělávací aktivity, prohloubili své stávající znalosti a dovednosti, což zvýšilo míru udržitelnosti jejich pracovního místa. Vzdělávání jim přineslo také možnost osobního růstu a rozvinutí jejich potenciálu.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu bylo prohloubit odborné znalosti, dovednosti a kompetence zaměstnanců společnosti TEDOM a.s., a tím přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti příjemce.
Díky zvyšování odborné způsobilosti zaměstnanců se zvýšila jejich přidaná hodnota a pro podnik se tak stali cenným výrobním faktorem, což zvýšilo udržitelnost jejich stávajících pracovních pozic. Vzdělávací aktivity rozvíjí profesní stránku zaměstnanců a chod podniku se tak stal efektivnějším.

Sekundárním cílem projektu bylo prohloubit znalosti zaměstnanců v klíčových kompetencích. Tento cíl byl naplněn prostřednictvím výuky soft skills, obecných počítačových dovedností a jazyků. Doplňkovým cílem bylo zvýšení povědomí o rovných příležitostech.

Cílové skupiny

Cílovou skupinou projektu byli zaměstnanci společnosti TEDOM a.s. z divize kogenerace, motory, energetika a správní ředitelství. Jednalo se o 463 osob.

Projekt byl zaměřen na tyto zaměstnance z toho důvodu, že se jednalo o kmenové pracovníky, kteří svou prací tvoří hlavní výkon firmy a podstatnou měrou udávají směr podnikové obchodní politice a kultuře. Proto se společnost rozhodla je v jejich úsilí podpořit a investovat do jejich vzdělávání, které bude prospěšné nejen pro další vývoj a směřování společnosti, ale bude přínosné také osobně pro tyto zaměstnance-dojde k upevnění jejich stávající pracovní pozice, seberealizaci a uplatnění jejich potenciálu.

Cílová skupina byla do projektu zapojena již v jeho přípravných fázích prostřednictvím pohovorů s vedoucími pracovníky, kdy definovali své vzdělávací potřeby s ohledem na činnosti, které vykonávají. Dnešní doba neustálých změn způsobuje, že schopnosti a dovednosti, požadované při nástupu na pracovní místo nemohou stačit na dlouhou dobu. Neustálý rozvoj je nezbytný, jak pro firmu, tak pro její zaměstnance. Vedoucí pracovníci poté vyplnili dotazník vzdělávacích potřeb za jejich oddělení a z potřeb jednotlivých oddělení byl sestaven plán vzdělávání za celou divizi.

Vzhledem k tomu, že společnost TEDOM a.s. působí v oblasti navázané na energetiku, musí její zaměstnanci dokonale ovládat normy a předpisy s tímto související a vyrábět kvalitní výrobky, které podléhají přísnému hodnocení kvality. Cílová skupina byla do projektu v průběhu realizace zapojena prostřednictvím jednotlivých klíčových aktivit. Prostřednictvím realizace vzdělávání zaměstnanců byl naplněn princip celoživotního vzdělávání a učení, zvláště pak rozvíjení odborné kvalifikace pro konkrétní pracovní pozice a zvýšení udržitelnosti stávajících pracovních míst zaměstnanců.

Do projektu byly zapojeny také osoby mladší 25 let a osoby starší 50 let v regionu kraj Vysočina, Středočeský kraj a Liberecký kraj.

Průběh

Projekt byl zahájen 1. 5. 2013.Na začátku projektu byl pečlivě sestaven administrativní realizační tým, který zajišťoval hladkou realizaci projektu, a proběhlo výběrové řízení na externí dodavatele vzdělávacích kurzů (zajišťovali realizaci externích kurzů v rámci KA 3, KA 4, KA 05 a KA 06). Dále byli vybráni zkušení interní lektoři, kteří zajistili některé z kurzů. Celkem se jednalo o 26 lektorských pozic, některé ale zajistilo více osob.

Projekt je možné rozdělit do několika podkategorií dle klíčových aktivit:

1) Řízení projektu, evaluace a publicita – administrativní zajištění projektu a dohled nad plněním metodiky OP LZZ;
2) Rovné příležitosti žen a mužů – zavedení principu rovných příležitostí žen a mužů do společnosti TEDOM a.s.  prostřednictvím vytvoření nového vnitrofiremního dokumentu a školení vybraných zaměstnanců na rovné příležitosti, proběhlo i 1 externí školení;
3) Školení pro zaměstnance divize kogenerace;
4) Školení pro zaměstnance divize motory;
5) Školení pro zaměstnance divize energetika;
6) Školení pro zaměstnance divize správní ředitelství.

Právě aktivity 03 – 06 tvořily hlavní náplň projektu, kterou byla série školení pro konkrétní pracovní pozice z jednotlivých divizí. V rámci KA 03 proběhlo 66 interních a 60 externích kurzů, v rámci KA 04 proběhly 2 interní a 22 externích kurzů, v rámci KA 05 proběhlo 13 interních a 17 externích kurzů a v rámci KA 06 proběhlo 11 interních a 39 externích kurzů.

Projekt probíhal bez velkých problémů, nebyla podána žádná žádost o podstatnou změnu, proběhlo pouze několik změn nepodstatných formálního nebo věcného charakteru a drobných změn v rozpočtu. O vzdělávací aktivity byl zájem, indikátory související s počtem školených osob byly bez problémů naplněny. Pokud se některý z plánovaných účastníků kurzu nemohl v daném termínu zúčastnit, byl nahrazen jinou osobou a přesunut do dalšího běhu tohoto kurzu, pokud to bylo možné.

Účastníci kurzů byli rozděleni do malých skupin, což bylo velmi přínosné z hlediska intenzity výuky. V menší skupině mohla probíhat výuka intenzivněji, bylo možné ji v případě potřeby více přizpůsobit jednotlivým skupinám. Zároveň měl lektor dostatek času reagovat na případné dotazy účastníků kurzů. Po každém kurzu účastníci prošli krátkým ústním prověřením získaných znalostí. Ti, kteří tímto prověřením prošli, byli započítáni jako úspěšní absolventi do monitorovacího indikátoru „Počet úspěšných absolventů kurzů“.

Výsledky

V současné době jsou všechny kurzy úspěšně ukončeny. Kurzy proběhly ve smluvených termínech a byl o ně ze strany zaměstnanců zájem. Účastníci byli rozděleni do malých skupin. Toto rozdělení bylo velmi nutné z hlediska různé úrovně znalostí školených osob i z hlediska nutnosti zaměření jejich výuky. Bylo velmi přínosné, neboť v menších skupinách probíhala intenzivnější výuka.

Celkem bylo proškoleno 463 osob, z nichž někteří se účastnili více školení, protože ke své práci potřebovali prohloubit vědomosti ve více oblastech.

Cíle projektu byly naplněny.