Co jsou kogenerační jednotky


 

Kogenerační jednotky jsou vysoce sofistikovaná technologická zařízení určená ke společné výrobě elektřiny a tepla. Jedná se spojení spalovacího motoru, generátoru, soustavy tepelných výměníků a řídicího systému, který umožňuje jednotky řídit jak místně, tak i dálkově pomocí PC, přes Internet nebo třeba přes mobilní telefon.

Malé kogenerační jednotky na bázi plynových motorů patří mezi decentrální  zdroje energie. To znamená, že výroba elektřiny a tepla probíhá v blízkosti jejich spotřeby. Tím odpadají ztráty způsobené přenosem a distribucí elektřiny.

Elektřina z kogenerační jednotky se používá pro vlastní spotřebu objektu, v němž je jednotka umístěna, nebo je možno ji dodávat do sítě. Teplo z kogenerační jednotky se využívá k vytápění budov, přípravě teplé užitkové vody nebo technologického tepla. Kogenerační jednotky slouží také jako nouzové zdroje elektrické energie v místech její nepřetržité potřeby.

Trigenerace

Pomocí absorpčního chladiče je teplo vzniklé v procesu kogenerace možno využít i k výrobě chladu pro technologické účely nebo klimatizaci. V takovém případě hovoříme o trigeneraci, společné výrobě elektřiny, tepla a chladu. Častým případem využití trigenerace je výroba tepla v zimních měsících a výroba chladu v létě. Vedle toho je však možná i současná výroba všech tří forem energie najednou.  (Podívejte se na typy trigeneračních jednotek TEDOM.)

Palivo pro kogenerační jednotky

Dominantním palivem pro pohon kogeneračních jednotek je zemní plyn. V posledních letech však prudce roste počet zařízení využívajících pro svůj provoz bioplyn, skládkový plyn, kalový plyn nebo jiná alternativní paliva, jako např. důlní plyn.  

Dispečerské řízení kogeneračních jednotek

Oproti některým jiným alternativním způsobům výroby elektřiny, které využívají obnovitelné zdroje energie, jako např. slunce či vítr,   patří k nesporné výhodě kogenerace možnost dodávat elektřinu v předem stanovenou dobu v přesně určeném množství. Kogenerace se tak řadí k řiditelným zdrojům energie. Pomocí dispečerského řízení více kogeneračních jednotek je možno vytvářet tzv. rozptýlené elektrány (někdy nazývané také jako virtuální elektrárny), tedy systémy složené z mnoha menších zdrojů elektřiny, umístěných ve více lokalitách, které se z vnějšího pohledu chovají jako jediný zdroj o větším elektrickém výkonu. Tyto elektrárny jsou pak schopny poskytovat i některé systémové služby, vyrovnávat nerovnoměrnosti v dodávkách elektřiny z fotovoltaických či větrných zdrojů apod.

Rozptýlená elektrárnavirtualni elektrarna v CR

Rozptýlená elektrárna přináší výhody jak pro drobného výrobce elektřiny, tak pro obchodníka s elektrickou energií. Pro obchodníka je nesporně přitažlivější nakoupit elektřinu od jednoho dodavatele než stejné množství od více drobných dodavatelů. A to od dodavatele, který dokáže především garantovat dodávku nasmlouvaného množství elektřiny. Pro drobného dodavatele elektrické energie má pak zapojení do systému rozptýlené elektrárny přínos ve zlepšení ekonomiky provozu zdroje a v trvalém monitorování zdroje s diagnostikou nestandardních provozních stavů včetně možnosti dálkového zásahu umožňujícího eliminaci tohoto stavu.

Mezi výhody rozptýlené elektrárny patří jednoznačně skutečnost, že při poruše zdroje nebo při omezení jeho regulačních schopností nedojde k přerušení celé dodávky elektrické energie, ale jen její části, a to navíc pouze v případě, že není kryta rezervním výkonem, což je také jedna z možností rozptýlené elektrárny.